Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb, které jsou nabízeny společností MEDICAMENT Partner, s.r.o. Sokolovská 231/35, Praha 186 00, IČO:24240508 je vlastníkem a provozovatelem estetického centra Vermione Clinic na adrese Vršovická 1214/75a, Praha 10.

(dále jen „prodávající“).

 

Společnost nabízí své služby taktéž prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího – www.vermioneclinic.cz. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://vermioneclinic.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávající vydává v souladu s platným zněním zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, tyto všeobecné obchodní podmínky, platné od 1. 1. 2016. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti všech návštěvníků a uživatelů webového rozhraní www.vermioneclinic.cz

Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://vermioneclinic.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o změně nebo doplnění VOP prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Kupující je v takovém případě oprávněn do 10 dnů ode dne vyvěšení oznámení o změně nebo doplnění VOP zaslat prodávajícímu svůj nesouhlas s takto změněnými nebo doplněnými VOP; na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se tak bude i nadále vztahovat původní znění VOP. Neobdrží-li prodávající oznámení kupujícího dle bodu 1.1.6 VOP ve stanovené lhůtě, dnem účinnosti změněného nebo doplněného znění VOP se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí takto změněným nebo doplněným zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Prodávajícím je společnost MEDICAMENT Partner, s.r.o. Sokolovská 231/35, Praha 186 00, IČO:24240508.

Kupujícím je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

Podnikatelem je zejména:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (osoba zapsaná v živnostenském rejstříku)
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona.

 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – podnikatelem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupujícím dle těchto VOP se rozumí kupující – spotřebitel, jakož i kupující – podnikatel, není-li výslovně stanoveno, že adresátem práv a povinností uvedených je pouze kupující – spotřebitel nebo kupující – podnikatel.

 

II. DODÁNÍ A POUŽITÍ VOUCHERU

Zákazníkovi je voucher dodán elektronickou formou po zaplacení Prodávajícímu, v případě že službu objednal a zaplatil na webovém rozhraní prodávajícího. Zákazníkovi je umožněno získání voucheru z webové stránky Prodejce po přihlášení registrovaným jménem a heslem. Podmínky uplatnění poukazu určuje Prodejce a jsou uvedeny v nabídce uveřejněné na webové stránce prodejce a současně jsou uvedeny na odběrním poukazu či v emailu, kterým je poukaz doručen. Doba platnosti poukazu počíná okamžikem uzavření smlouvy, není- li stanoveno v nabídce jinak a končí datem platnosti uvedeným na poukazu. Po uplynutí platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Prodejce uplynutím doby platnosti poukazu zaniká. Každý odběrní poukaz je možno využít pouze jednou a to pro získání přesně specifikované služby Prodejce, způsobem a v době uvedené v nabídce Prodejce. Odběrní poukaz je přenosný.

 

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace zákazníka zadáním platného emailu a zvoleného hesla může zákazník přistupovat na svůj uživatelský účet. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Po zadání uživatelského jména a hesla může zákazník po kliknutí na záložku „Můj účet“ získat přehled o všech svých předchozích objednávkách včetně stornovaných objednávek. U zaplacených objednávek je možno kdykoli vytisknout odběrní poukaz. Dále je možno měnit nastavení uživatelského účtu včetně změny hesla.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které zadal při přihlášení či v průběhu nákupu odběrního poukazu na stránkách prodávajícího, a to pro účely nutné pro uzavření a plnění smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Zákazník je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Každý zákazník je rovněž oprávněn písemně požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich aktualizaci. Po dobu platnosti uživatelského účtu není možno souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, mimo situace, kdy toto odvolání automaticky zruší uživatelský účet. Každý zákazník je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo požádat prodávajícího nebo zpracovatele o podání vysvětlení, má právo požadovat odstranění závadného stavu a nevyhoví-li prodávající či zpracovatel této žádosti, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto není dotčeno právo zákazníka obrátit se na úřad přímo.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud Zákazník při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14-ti) dnů od doručení voucheru. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14-ti) dnů od převzetí voucheru a to na kontaktní adresu Prodejce (běžnou či elektronickou poštou). Odstoupit od smlouvy není možno v případě, že služba byla na základě voucheru již poskytnuta nebo bylo s plněním služeb započato, tj. v případě, kdy voucher již byl vyčerpán, a je tak neplatný. Odstoupením od smlouvy se smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem od počátku ruší a voucher je zneplatněn a nelze jej dále využít pro odběr služby. Prodejce se zavazuje vrátit Zákazníkovi kupní cenu za voucher nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů od doručení odstoupení Provozovateli a to dle způsobu platby připsáním na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, případně na jiný bankovní účet specifikovaný písemně Zákazníkem. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti Prodejce za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 2165 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ), dle nějž je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nebo ustanovení § 1914, které je základem pro veškerá práva z vadného plnění. Po uzavření smlouvy není Prodejce povinen poskytovat Zákazníkovi žádné další služby kromě dodání voucheru elektronickou cestou, jak je popsáno v čl. III., a činností uvedených v těchto obchodních podmínkách. Veškeré reklamace související s dodáním voucheru je Zákazník povinen uplatnit písemně na kontaktní nebo e-mailové adrese, nebo na adrese sídla Prodejce, telefonicky, nebo osobně na kontaktní adrese. Veškeré reklamace související s čerpáním zboží či služeb na základě dodaného voucheru je Zákazník povinen uplatnit písemně na kontaktní, e-mailové adrese, nebo na adrese sídla Prodejce, telefonicky, nebo osobně na kontaktní adrese. Prodejce, uvedené na odběrním poukazu. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Reklamaci služby je zákazník povinen provést bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 6 měsíců od uskutečnění služby. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smlouva není Prodejcem archivována a není přístupná. V době uzavření smlouvy je Zákazníkovi poskytnut odkaz na obchodní podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky Prodávajícího, včetně materiálů uveřejněných v souvislosti s nabídkami, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným uživatelem je Prodejce. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webové stránky prodávajícího. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní Prodejce používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky Prodejce, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost webové stránky prodejce. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 6. 2015.